Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie

DOKUMENTY SZKOLNE

DOKUMENTY SZKOLNE

STATUT SZKOŁY

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY

 

CEREMONIAŁ SZKOŁY

 


KONCEPCJA  PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

IM. ZYGMUNTA BUKOWSKIEGO W CZERNIEWIE
 
Koncepcja pracy szkoły opracowana została w oparciu o:
1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. nr 256, z poz. 2572 z późn.  zm.)
2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych  typach szkół (Dz. U. z 2009r. nr 4 poz.17).
3. Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn zm.).
4. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r.
5. Statut Szkoły Podstawowej w Czerniewie.
6. Ceremoniał Szkoły Podstawowej w Czerniewie
7. Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej w Czerniewie.
8. Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej w Czerniewie.
9. Projekt „Z małej szkoły w wielki świat”.
 
Nasza szkoła:
Jesteśmy szkołą przyjazną, zapewniającą harmonijny i wszechstronny rozwój osobowości i uzdolnień ucznia. Oferujemy naszym uczniom atrakcyjne zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, dzięki, którym mogą oni zdobywać wiedzę oraz umiejętności umożliwiające im potencjalny sukces w dalszej edukacji. Wspieramy uczniów w procesie nabywania wiedzy, umiejętności, postaw i nawyków, które zapewnią im na drodze tolerancji i poszanowania godności każdego człowieka przygotowanie do twórczego i aktywnego życia w otaczającym świecie. Uczymy i wychowujemy tak, aby uczniowie kierowali się takimi wartościami jak: uczciwość, wytrwałość, odpowiedzialność, wiarygodność, kultura osobista, szacunek dla innych ludzi, poczucie własnej wartości, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, praca zespołowa, gotowość do podejmowania inicjatyw.
Nasze priorytety:
1. Dobrze uczymy każdego ucznia – potrafimy wyjaśnić i zaciekawić, dbamy o to, aby wszyscy uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali swoje aspiracje i zainteresowania.
2. Oceniamy sprawiedliwie – uczniowie wiedzą, czego mają się uczyć, znają i rozumieją zasady oceniania.
3. Uczymy myśleć i rozumieć świat  – uczymy twórczego i krytycznego myślenia, by wiedza i umiejętności w szkole zdobyte pomagały zrozumieć to, co dzieje się w rodzinnej miejscowości, w Polsce, na świecie oraz rozwiązywać realne problemy.
4. Rozwijamy społecznie, uczymy wrażliwości – uczniowie uczą się współdziałania w zespole, angażują się w pracę na rzecz innych ludzi oraz działają dla dobra swojej Małej i Dużej ojczyzny.
5. Pomagamy uwierzyć w siebie, tworzymy dobry klimat – w szkole panuje życzliwa, pełna wzajemnego szacunku atmosfera, uczniowie mają szansę uwierzyć we własne siły.
6. Uczymy współdziałania i współpracy w grupie metodą projektu.
7. Przygotowujemy do przyszłości – uczymy języków obcych, posługiwania się komputerem, korzystania z Internetu, przygotowujemy uczniów do życia w zjednoczonej Europie i wprowadzamy w świat kultury.
Absolwent naszej szkoły:
Oddziaływania dydaktyczno–wychowawcze i opiekuńcze mają na celu wyposażenie absolwenta w kluczowe umiejętności umożliwiające poznanie świata. Absolwent bogaty w uniwersalne wartości dokonuje właściwych wyborów etyczno–moralnych, szanuje poglądy innych, będąc w zgodzie z samym sobą.
Jest świadomym i prawym obywatelem, chętnie pracuje na rzecz grupy, środowiska – Małej Ojczyzny.
 
Najważniejsze kierunki pracy w poszczególnych obszarach:
 
Edukacja:
1. Wprowadzenie reformy programowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
-     kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie,
-     efektywność kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych,
-     wychowanie uczniów do właściwego korzystania z mediów,
-     edukację zdrowotną – rozwijanie u uczniów dbałości o własne zdrowie i tworzenie środowiska sprzyjającemu zdrowiu.
2. Utrzymanie i podnoszenie dobrego poziomu kształcenia poprzez:
-     stosowanie nowoczesnych metod nauczania, motywujących uczniów do pracy (między innymi: metoda projektu, dyskusji),
-     kształcenie umiejętności kluczowych,
-     organizacja zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój zainteresowań ucznia,
-     podnoszenie przez nauczycieli kwalifikacji i zdobywania przez nich kolejnych stopni awansu zawodowego,
-     prowadzenie diagnozy i monitoringu osiągnięć edukacyjnych uczniów.
3. Wspieranie uczniów zdolnych poprzez:
-     organizowanie kół zainteresowań zgodnie z ich potrzebami,
-     umożliwianie dostępu do szerokiej gamy oferty konkursowej,
-     przygotowanie przez nauczyciela uczniów do konkursów.
4. Wspieranie uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych:
-     wczesne rozpoznawanie trudności dzieci,
-     przestrzeganie zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
-     indywidualizacja procesu nauczania, by uczeń na miarę swoich możliwości osiągnął sukces.
 
Wychowanie i opieka:
1. Kształtowanie postaw obywatelskich z poszanowaniem tradycji i kultury własnego narodu.
2. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły:
-     planowanie pracy wychowawczej na podstawie diagnozy potrzeb ucznia,
-     w równym stopniu egzekwowanie obowiązków i praw ucznia,
-     realizacja Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki
-     ścisła współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
3. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci zagrożonych niedostosowaniem:
-     objęcie opieką uczniów z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych ubóstwem,  wielodzietnych, niepełnych,
-     funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej,
-     przeciwdziałanie wykluczeniu rówieśniczemu od najmłodszych lat.
4. Rozwijanie aktywności fizycznej:
-     atrakcyjne prowadzenie lekcji wychowania fizycznego,
-     rozszerzenie oferty zajęć sportowych (nauka pływania, golf w szkole),
-     promowanie wyróżniających się sportowców.
5. Kształtowanie postaw prozdrowotnych:
-     udział uczniów w akcjach kształtujących zdrowe nawyki: „Mleko w szkole”, „Owoce w szkole”, „5 porcji warzyw i owoców”,
-     udział w badaniach przesiewowych, np. badania słuchu.
6. Kształtowanie zachowań bezpiecznych:
-     udział uczniów w próbnych alarmach przeciwpożarowych – wdrażanie do postępowania zgodnie z procedurami,
-     zapewnienie bezpiecznych warunków do przebywania uczniów w szkole,
-     zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniom poprzez tworzenie środowiska wychowawczego, przeciwdziałającego wszelkim formom przemocy,
-     wdrażanie uczniów do udzielania pomocy przedlekarskiej (realizacja programu „Uczymy ratować”).
 
 Zarządzanie:
1. Realizacja zadań statutowych szkoły przez wszystkich pracowników placówki.
2. Promowanie pracy zespołowej nauczycieli.
3. Podkreślanie roli nauczyciela jako specjalisty w danym przedmiocie.
4. Wypracowywanie przez zespoły nauczycielskie dokumentów szkolnych.
5. Wdrażanie do realizacji zaplanowanych działań (od fazy planowania do ewaluacji).
6. Troska o właściwy obieg informacji.
 
Realizowanie powyższych kierunków pracy wymaga dokładnego planowania, rytmicznych działań, bieżącego monitoringu i ewaluacji.
 
Ponadto w funkcjonowaniu szkoły dużą rolę przywiązujemy do:
1. Zasobów szkoły:
-     stała troska o aranżację wyglądu szkoły, tak aby przestrzeń dydaktyczna inspirowała uczniów, pobudzała myślenie, wyciszała emocje, utrwalała przeżycia dziecka,
-     dbałość o tereny wokół szkoły, projektowanie i urządzanie ich.
2. Współpracy z rodzicami:
-     tworzenie rodzicom możliwości podejmowania działań i inicjatyw,
-     budowanie zasad dobrej komunikacji pomiędzy rodzicami a nauczycielami,
-     prowadzenie pedagogizacji rodziców,
-     udzielanie rzetelnych informacji o postępach ucznia i porad w sprawie edukacji dzieci,
-     udzielanie wszechstronnej pomocy rodzicom (konsultacje, informacje, redagowanie pism).
3. Współpracy z lokalnym środowiskiem:
-     organizacja zebrań sołeckich w szkole,
-     współpraca z Parafią WNMP w Trąbkach Wielkich,
-     organizacja imprez i różnego rodzaju przedsięwzięć dla środowiska,
-     podejmowanie współpracy z fundacjami i stowarzyszeniami lokalnymi.

Aby poprawnie wyświetlić poniższe dokumenty niezbędny jest program do otwierania plików z rozszerzeniem pdf.

ZAŁĄCZNIKI:

								

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

Utworzono dnia 11.10.2019, 20:37

STATUT SZKOŁY

Utworzono dnia 08.09.2019, 20:16

CEREMONIAŁ SZKOŁY

Utworzono dnia 23.04.2018, 20:24

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Utworzono dnia 03.09.2018, 16:32

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny

OGÓLNOPOLSKA AKCJA EDUKACYJNA

LEPSZA SZKOŁA

PROJEKT EDUKACYJNY

Nie jest kolorowo

ZACZYTANI

 

sowa