Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Bukowskiego w Czerniewie

DOKUMENTY SZKOLNE

DOKUMENTY SZKOLNE

STATUT SZKOŁY

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY

 

CEREMONIAŁ SZKOŁY

 


KONCEPCJA  PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

IM. ZYGMUNTA BUKOWSKIEGO W CZERNIEWIE
 
Koncepcja pracy szkoły opracowana została w oparciu o:
1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. nr 256, z poz. 2572 z późn.  zm.)
2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych  typach szkół (Dz. U. z 2009r. nr 4 poz.17).
3. Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn zm.).
4. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r.
5. Statut Szkoły Podstawowej w Czerniewie.
6. Ceremoniał Szkoły Podstawowej w Czerniewie
7. Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej w Czerniewie.
8. Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej w Czerniewie.
9. Projekt „Z małej szkoły w wielki świat”.
 
Nasza szkoła:
Jesteśmy szkołą przyjazną, zapewniającą harmonijny i wszechstronny rozwój osobowości i uzdolnień ucznia. Oferujemy naszym uczniom atrakcyjne zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, dzięki, którym mogą oni zdobywać wiedzę oraz umiejętności umożliwiające im potencjalny sukces w dalszej edukacji. Wspieramy uczniów w procesie nabywania wiedzy, umiejętności, postaw i nawyków, które zapewnią im na drodze tolerancji i poszanowania godności każdego człowieka przygotowanie do twórczego i aktywnego życia w otaczającym świecie. Uczymy i wychowujemy tak, aby uczniowie kierowali się takimi wartościami jak: uczciwość, wytrwałość, odpowiedzialność, wiarygodność, kultura osobista, szacunek dla innych ludzi, poczucie własnej wartości, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, praca zespołowa, gotowość do podejmowania inicjatyw.
Nasze priorytety:
1. Dobrze uczymy każdego ucznia – potrafimy wyjaśnić i zaciekawić, dbamy o to, aby wszyscy uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali swoje aspiracje i zainteresowania.
2. Oceniamy sprawiedliwie – uczniowie wiedzą, czego mają się uczyć, znają i rozumieją zasady oceniania.
3. Uczymy myśleć i rozumieć świat  – uczymy twórczego i krytycznego myślenia, by wiedza i umiejętności w szkole zdobyte pomagały zrozumieć to, co dzieje się w rodzinnej miejscowości, w Polsce, na świecie oraz rozwiązywać realne problemy.
4. Rozwijamy społecznie, uczymy wrażliwości – uczniowie uczą się współdziałania w zespole, angażują się w pracę na rzecz innych ludzi oraz działają dla dobra swojej Małej i Dużej ojczyzny.
5. Pomagamy uwierzyć w siebie, tworzymy dobry klimat – w szkole panuje życzliwa, pełna wzajemnego szacunku atmosfera, uczniowie mają szansę uwierzyć we własne siły.
6. Uczymy współdziałania i współpracy w grupie metodą projektu.
7. Przygotowujemy do przyszłości – uczymy języków obcych, posługiwania się komputerem, korzystania z Internetu, przygotowujemy uczniów do życia w zjednoczonej Europie i wprowadzamy w świat kultury.
Absolwent naszej szkoły:
Oddziaływania dydaktyczno–wychowawcze i opiekuńcze mają na celu wyposażenie absolwenta w kluczowe umiejętności umożliwiające poznanie świata. Absolwent bogaty w uniwersalne wartości dokonuje właściwych wyborów etyczno–moralnych, szanuje poglądy innych, będąc w zgodzie z samym sobą.
Jest świadomym i prawym obywatelem, chętnie pracuje na rzecz grupy, środowiska – Małej Ojczyzny.
 
Najważniejsze kierunki pracy w poszczególnych obszarach:
 
Edukacja:
1. Wprowadzenie reformy programowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
-     kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie,
-     efektywność kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych,
-     wychowanie uczniów do właściwego korzystania z mediów,
-     edukację zdrowotną – rozwijanie u uczniów dbałości o własne zdrowie i tworzenie środowiska sprzyjającemu zdrowiu.
2. Utrzymanie i podnoszenie dobrego poziomu kształcenia poprzez:
-     stosowanie nowoczesnych metod nauczania, motywujących uczniów do pracy (między innymi: metoda projektu, dyskusji),
-     kształcenie umiejętności kluczowych,
-     organizacja zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój zainteresowań ucznia,
-     podnoszenie przez nauczycieli kwalifikacji i zdobywania przez nich kolejnych stopni awansu zawodowego,
-     prowadzenie diagnozy i monitoringu osiągnięć edukacyjnych uczniów.
3. Wspieranie uczniów zdolnych poprzez:
-     organizowanie kół zainteresowań zgodnie z ich potrzebami,
-     umożliwianie dostępu do szerokiej gamy oferty konkursowej,
-     przygotowanie przez nauczyciela uczniów do konkursów.
4. Wspieranie uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych:
-     wczesne rozpoznawanie trudności dzieci,
-     przestrzeganie zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
-     indywidualizacja procesu nauczania, by uczeń na miarę swoich możliwości osiągnął sukces.
 
Wychowanie i opieka:
1. Kształtowanie postaw obywatelskich z poszanowaniem tradycji i kultury własnego narodu.
2. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły:
-     planowanie pracy wychowawczej na podstawie diagnozy potrzeb ucznia,
-     w równym stopniu egzekwowanie obowiązków i praw ucznia,
-     realizacja Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki
-     ścisła współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
3. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci zagrożonych niedostosowaniem:
-     objęcie opieką uczniów z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych ubóstwem,  wielodzietnych, niepełnych,
-     funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej,
-     przeciwdziałanie wykluczeniu rówieśniczemu od najmłodszych lat.
4. Rozwijanie aktywności fizycznej:
-     atrakcyjne prowadzenie lekcji wychowania fizycznego,
-     rozszerzenie oferty zajęć sportowych (nauka pływania, golf w szkole),
-     promowanie wyróżniających się sportowców.
5. Kształtowanie postaw prozdrowotnych:
-     udział uczniów w akcjach kształtujących zdrowe nawyki: „Mleko w szkole”, „Owoce w szkole”, „5 porcji warzyw i owoców”,
-     udział w badaniach przesiewowych, np. badania słuchu.
6. Kształtowanie zachowań bezpiecznych:
-     udział uczniów w próbnych alarmach przeciwpożarowych – wdrażanie do postępowania zgodnie z procedurami,
-     zapewnienie bezpiecznych warunków do przebywania uczniów w szkole,
-     zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniom poprzez tworzenie środowiska wychowawczego, przeciwdziałającego wszelkim formom przemocy,
-     wdrażanie uczniów do udzielania pomocy przedlekarskiej (realizacja programu „Uczymy ratować”).
 
 Zarządzanie:
1. Realizacja zadań statutowych szkoły przez wszystkich pracowników placówki.
2. Promowanie pracy zespołowej nauczycieli.
3. Podkreślanie roli nauczyciela jako specjalisty w danym przedmiocie.
4. Wypracowywanie przez zespoły nauczycielskie dokumentów szkolnych.
5. Wdrażanie do realizacji zaplanowanych działań (od fazy planowania do ewaluacji).
6. Troska o właściwy obieg informacji.
 
Realizowanie powyższych kierunków pracy wymaga dokładnego planowania, rytmicznych działań, bieżącego monitoringu i ewaluacji.
 
Ponadto w funkcjonowaniu szkoły dużą rolę przywiązujemy do:
1. Zasobów szkoły:
-     stała troska o aranżację wyglądu szkoły, tak aby przestrzeń dydaktyczna inspirowała uczniów, pobudzała myślenie, wyciszała emocje, utrwalała przeżycia dziecka,
-     dbałość o tereny wokół szkoły, projektowanie i urządzanie ich.
2. Współpracy z rodzicami:
-     tworzenie rodzicom możliwości podejmowania działań i inicjatyw,
-     budowanie zasad dobrej komunikacji pomiędzy rodzicami a nauczycielami,
-     prowadzenie pedagogizacji rodziców,
-     udzielanie rzetelnych informacji o postępach ucznia i porad w sprawie edukacji dzieci,
-     udzielanie wszechstronnej pomocy rodzicom (konsultacje, informacje, redagowanie pism).
3. Współpracy z lokalnym środowiskiem:
-     organizacja zebrań sołeckich w szkole,
-     współpraca z Parafią WNMP w Trąbkach Wielkich,
-     organizacja imprez i różnego rodzaju przedsięwzięć dla środowiska,
-     podejmowanie współpracy z fundacjami i stowarzyszeniami lokalnymi.

Aby poprawnie wyświetlić poniższe dokumenty niezbędny jest program do otwierania plików z rozszerzeniem pdf.

ZAŁĄCZNIKI:

								

STATUT SZKOŁY

Utworzono dnia 23.01.2024, 17:41

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

Utworzono dnia 04.12.2022, 18:01

CEREMONIAŁ SZKOŁY

Utworzono dnia 23.04.2018, 20:24

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Utworzono dnia 03.09.2018, 16:32

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

LEPSZA SZKOŁA

Nie jest kolorowo